Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Statut Szkolnego Związku Sportowego DOLNY ŚLÄ„SK

Dodano 2006-01-04 przez tomek w kategorii Różne

Kanał RSS

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

Par. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK" we Wrocławiu, w skrócie SZS DOLNY ŚLĄSK i jest zwany dalej "Związkiem"

Par. 2

Terenem działania Związku jest obszar województwa dolnośląskiego, dolnośląskiego siedzibą władz miasto Wrocław

Par. 3

 1. Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK jest związkiem szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków
 2. Związek działa w ramach Szkolnego Związku Sportowego i może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

Par. 4

Związek dziala zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach  oraz niniejszym statutem i posiada osobowość prawną

Par. 5

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów

Par. 6

 • Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków
 • Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników
 • Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych
 • Związek nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków Związku, członków organów Związku, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi

b) przekazywać majątku na rzecz członków Związku, organów Związku lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich, bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c) kupować towarów lub usług na zasadach szczególnych od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w paragrafie 6 pkt 4 a.

d) wykorzystywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów Związku lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku

Rozdział 2

Cele i środki działania

Par. 7

Celem Związku jest:

1/ propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na obszarze działania Związku

2/ realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji narodowej, promocji zdrowia

3/ szczególnym celem Związku jest wyrównanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans udziału w różnych formach kultury fizycznej

4/ działanie na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy - młodzieży i osób dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców oraz podnoszenia ich kwalifikacji w tym zakresie

 

Par. 8

Związek realizuje na terenie województwa swoje cele, o których mowa w par. 7 w szczególnoúci przez:

1/ programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie województwa

2/ organizowanie i prowadzenie wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dla młodzieży szkolnej

3/ popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej

4/ popularyzowanie higienicznego trybu życia

5/ reprezentowanie w samorządzie wojewódzkim i terenowych organach administracji rządowej spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej wśród młodzieży

6/ powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Związku

7/ stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego

8/ szkolenie kadr dla kultury fizycznej, w tym nauczycieli, rodziców oraz młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportu i młodzieżowych instruktorów

9/ organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar powiatu

10/ programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej

11/ działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych

12/ współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

13/ prowadzenie działalności gospodarczej w ramach służących wyłącznie realizacji zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W miarę potrzeby Związek może powoływać fundacje, zakłady, agencje i spółki

14/ doskonalenia umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozdział 3

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

Par. 9

Członkowie Związku dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ wspierających

Par. 10

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Powiatowe Szkolne Związki Sportowe posiadające osobowość prawną i realizujące cele i zadania Szkolnego Związku Sportowego
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami SZS.

Par. 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem

Par. 12

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia

Par. 13

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1/ uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów

2/ zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku

3/ uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku

4/ otrzymania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności

5/ uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek

Par. 14

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

Par. 15

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych

2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Związku

3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku

4/ opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu

 

Par. 16

 

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku

2/ rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku

3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu

4/ rozwiązania się Związku

 

 

Rozdział 4

Władze Związku

 

Par. 17

 

 1. Władzami Związku są:

1/ Wojewódzki Zjazd Delegatów

2/ Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Związku
 3. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania
 4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej

 

Wojewódzki Zjazd Delegatów

 

Par. 18

 

Najwyższą władzą Związku jest Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Związku.

 

Par 19

 

 1. Wojewódzki Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Związku
 3. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

 

Par. 20

 

 1. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:

1/ uchwały poprzedniego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów

2/ uchwały Zarządu Związku

3/ wniosku Komisji Rewizyjnej

4/ wniosku uchwalonego przez co najmniej ˝ liczby członków zwyczajnych Związku

 1. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

 

Par. 21

 

 1. W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków zwyczajnych
 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna
 3. Zasady wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów ustala Zarząd Związku

 

Par. 22

 

W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami

2/ przedstawiciele członków wspierających

3/ osoby zaproszone przez Zarząd Związku

 

Par. 23

 

Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Związku

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5/ uchwalanie zmian w statucie Związku

6/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku

7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną

 

Par. 24

 

Uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych.

 

Zarząd Związku

 

Par. 25

 

ładzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Związku

 

Par. 26

 

 1. Zarząd Związku składa się z 9 - 18 członków wybieranych w głosowaniu tajnym lub jawnym według zasad ustalonych przez Wojewódzkich Zjazd Delegatów
 2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów

 

Par. 27

 

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu

2/ wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów

3/ kierowanie działalności Związku we współdziałaniu z członkami zwyczajnymi

4/ uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Związku

5/ powoływanie nowych członków Związku

6/ uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu Prezydium i regulaminu nagród i wyróżnień

7/ uchwalanie wysokości składek członkowskich

8/ powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności

9/ skladanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

10/ przyjmowanie informacji o działalności Prezydium

 

Par. 28

 

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku

 

Par. 29

 

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5 - 7 członków, w tym: przewodniczącego, 2-3 wiceprzewodniczących, sekretarza i 1-3 członków
 2. Prezydium dziala w okresach między posiedzeniami Zarządu
 3. Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd
 4. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni

 

Komisja Rewizyjna

 

Par. 30

 

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Wojewódzki Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku

 

Par. 31

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Wojewódzki Zjazd Delegatów
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być członkami Zarządu Szkolnego Związku Sportowego DOLNY ŚLÄ„SK ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytulu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Związkiem

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokści wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

 

Par. 32

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych

2/ składanie na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swojej działalności

3/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

4/ żądanie od Zarządu lub Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

5/ współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi czlonków zwyczajnych Związku

 1. Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną

 

Kooptacja władz

 

Par. 33

 

 1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji
 2. Liczba członków władz pochodzÅ•cych z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru

 

Rozdział 5

Nagrody i wyróżnienia

 

Par. 34

 

Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

1/ pochwały ustne i pisemne

2/ nagrody

3/ dyplomy i odznaki honorowe

 

Par. 35

 

Warunki i tryb przyznania nagród i wyróżnień, o których mowa w par. 34 określa Regulamin Nagród i Wyróżnień uchwalony przez Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Postanowienia dyscyplinarne

 

Par. 36

 

 1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane kary
 2. Organem dyscyplinarnym Związku I instancji jest Komisja Dyscyplinarna, a organem odwoławczym - Zarząd Związku
 3. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze Związku

 

Par. 37

 

 1. Na majątek Związku składają się:

1/ ruchomości

2/ nieruchomości

3/ fundusze

 1. Na fundusze Związku składają się:

1/ składki członkowskie

2/ wplaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek

3/ dotacje, darowizny i subwencje

4/ dochody z działalności gospodarczej Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami

5/ indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych

 

Par. 38

 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących

 

 

Par. 39

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała ZarząÅ•du Związku

 

Rozdziaů 8

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

 

Par. 40

 

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

 

Par. 41

 

 1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania
 2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie o majątku

Reklama Powerman

A A A